FaceBook blog.hu

Marketing - Politika / Társadalom

Fókuszban a múzeumok arculata

2013.07.18

A Mitte Communications csapata új szakmai elemzéssel jelentkezik, amelynek keretében Misetics Mátyás a cég kreatív igazgatója a hazai művészeti intézmények arculati kommunikációs megoldásait teszi vizsgálat tárgyává.

A közön­ség­ki­ál­lí­tá­sok korá­ban kiemelt sze­re­pet ját­sza­nak a művé­szeti intéz­mé­nyek figye­lem­fel­hívó vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ciós meg­ol­dá­sai, melyek az aktu­á­lis tár­lat szel­le­mi­sé­gét és az adott intéz­mény érté­keit egy­szerre köz­ve­tí­tik. A nem­zet­közi poron­don kiemel­kedő pél­dák soka­sága fogad min­ket, de hogyan old­ják meg e kom­mu­ni­ká­ciós fel­ada­to­kat a hazai művé­szeti intézmények?

Mára elmond­ható, hogy nagyobb művé­szeti intéz­mé­nye­ink vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ciós anya­gai szá­mos szem­pont­ból moder­nek és szak­ma­i­lag szín­vo­na­la­sak. Össze­ha­son­lí­tás­kép­pen: a magyar keres­ke­delmi galé­riák arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós meg­ol­dá­sai sok­kal kevésbé friss­nek, némely eset­ben elma­ra­dott­nak, sőt mél­tat­lan­nak hat­nak a hosszabb dön­tés­ho­zói lánc­cal, de kiter­jed­tebb erő­for­rá­sok­kal ren­del­kező művé­szeti intéz­mé­nyek anya­gai mel­lett. A hazai kor­társ vizu­á­lis kul­tú­rá­nak fon­tos terü­lete ez, komoly szé­gyen­ke­zésre nin­csen okunk. Ennél azon­ban többre is vágy­ha­tunk: az intéz­mé­nyes művé­szeti szfé­rán szá­mon kér­het­jük a valódi inno­vá­ciót s a „kor­társ szel­le­mi­sé­get”, mely ide­á­lis eset­ben áthatja a kom­mu­ni­ká­ciós üzeneteket.

A múzeum nap­ja­ink­ban szám­ta­lan csa­tor­nán kom­mu­ni­kál, igénybe vesz olyan kom­mu­ni­ká­ciós esz­kö­zö­ket is, melyek bevon­ják a közön­sé­get és valódi akti­vi­tásra buz­dí­ta­nak, így képe­sek arra, hogy köz­vet­len viszonyt épít­se­nek ki a láto­ga­tók­kal. A kibő­vült kom­mu­ni­ká­ciós esz­köz­tár azon­ban nem kevésbé igényli a jól kiala­kí­tott arcu­lati keret követ­ke­ze­tes alkal­ma­zá­sát. Éppen ezért a továb­bi­ak­ban kiemelt hazai, állami intéz­mé­nyek arcu­la­tát tesszük rövid vizs­gá­lat tár­gyává. A kér­dés: vajon a kor­társ és modern tár­la­to­kat bemu­tató intéz­mé­nyek arcu­lata hozza-e a velük szem­ben támasz­tott elvárásokat?

Egy­sé­ges arcu­lat és változatosság

A buda­pesti Lud­wig Múzeum törek­szik az egyes tár­la­tok­hoz kiala­kí­tott saját arcu­lati keret kom­mu­ni­ká­lá­sára. Gra­fi­kai meg­ol­dá­sok­ban, szín­hasz­ná­lat­ban a hazai művé­szeti intéz­mé­nyek közül talán a leg­sza­ba­dabb és leg­fris­sebb meg­ol­dá­so­kat tud­hatja maga mögött. Egy kiál­lí­tás láto­ga­tá­sa­kor a kiál­lí­tó­térbe való belé­pés előtt külön élményt jelent a lépcső­for­du­ló­nál lévő fal­fe­lü­let befo­ga­dása, melyet a leg­gaz­da­gabb for­má­ban hasz­nál ki az intéz­mény. A Lud­wig Múzeum pla­kát­jai kiemel­ked­nek az ATL vizu­á­lis kul­tú­ránk köze­géből, de nem­zet­közi viszony­lat­ban kevésbé szá­mí­ta­nak inno­va­tív­nak, sok­kal inkább szín­vo­na­las, friss­nek tűnő, ámde óva­tos köz­lés­nek minő­sül­nek. Az igé­nyes tar­ta­lom elle­nére már jól bevált tipo­grá­fiai meg­ol­dá­so­kat, hagyo­má­nyos információ-rendszerezést látunk a pla­ká­to­kon, kiadványokon.

A magas fokú inno­vá­ció külö­nö­sen a kor­társ művé­szeti pro­fil­lal ren­del­kező intéz­mé­nyektől volna elvár­ható. Egy újító, a befo­ga­dót a meg­szo­kott értel­me­zési rit­mu­sá­ból kizök­kentő tar­ta­lom kom­mu­ni­ká­ciós értéke fel­be­csül­he­tet­len. E fel­fo­ko­zott figye­lem a köz­lés tár­gyát és a kom­mu­ni­ká­tort (jelen eset­ben a művé­szeti intéz­ményt, mint már­kát) is kiemeli. Jó példa lehet erre a brit Tate múze­u­mok arcu­lata, a bécsi múze­umi negyed, a Muse­ums­Qu­ar­tier kam­pá­nyai vagy az amsz­ter­dami Ste­de­lejk Múzeum vizu­á­lis megoldásai.


A Tate Liver­pool könnyed és friss kre­a­tív anyaga a Cha­gall kiál­lí­tás­hoz ǀ A Muse­ums­Qu­ar­tier Wien figye­lem­fel­keltő kam­pá­nya ǀ Az amsz­ter­dami Ste­de­lijk Múzeum pla­kátja kel­le­mes tipo­grá­fiai megoldássalA Szépmű­vé­szeti Múzeum bemu­tató anya­gai a kora­mo­dern és vegye­sebb művé­szeti pro­fil­tól füg­get­le­nül kohe­ren­seb­bek, hang­sú­lyo­sab­ban meg­je­le­nik az az arcu­lati keret, mely összefűzi a pla­ká­to­kat, moli­nó­kat. Erre az egy­sé­ge­sí­tésre szük­ség is van, hisz az intéz­mény sok­szor külön­böző nemű kiál­lí­tá­sok­nak ad egy idő­ben teret, melyek kom­mu­ni­ká­ciós anya­gai gyak­ran köz­vet­le­nül egy­más mellé kerülnek.

A Műcsar­nok pla­kát­jai és moli­nói bár szín­vo­na­la­sak, de sok­szor szét­tar­tóak, nem köti őket össze olyan vizu­á­lis nyel­ve­zet, mint a Lud­wig ese­tén, s a kiala­kí­tott arcu­lati keret sem annyira egy­ér­telmű, mint a Szépmű­vé­szeti Múzeum ese­té­ben. 2009-ben a Műcsar­no­kot Design Manage­ment Díj­jal tün­tette ki a Magyar For­ma­ter­ve­zési Tanács a design stra­té­giai integ­rá­lá­sá­ért. Vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ciós meg­ol­dá­saik azon­ban mára kicsit meg­kop­tak a korábbi magas mér­cé­hez képest.


A Műcsar­nok nem túl átütő pla­kátja a David Cerny kiál­lí­tás­hoz ǀ A sokat hasz­nált Hel­ve­tica Neue betű­csa­lád a Lud­wig Múzeum A mez­te­len férfi c. kiál­lí­tása óva­tos kreatívján

 

A Műcsar­nok, mely min­dig is nagyon sza­ba­don hasz­nálta kom­mu­ni­ká­ciós felü­let­ként a hom­lok­za­tát, néha alul marad a ver­seny­ben a szem­közti Szépmű­vé­sze­ti­vel szem­ben: moli­nói időn­ként nehe­zen olvas­ha­tóak, az infor­má­ció szá­mos eset­ben kevésbé kivehető.

Az aktu­á­lis hom­lok­zat­nál pl. nem indo­kolt és nem is sze­ren­csés a Körö­sé­nyi Tamás kiál­lí­tá­sá­hoz kap­cso­lódó két külön­álló, de majd­nem azo­nos magyar és angol molinó, mely szim­met­ri­ku­san köz­re­fogja a közelről is alig olvas­ható David Cerny kiál­lí­tás plakátját.

A Szépmű­vé­szeti moli­nói ezzel szem­ben távol­ról is jól kive­hetőek, s annak elle­nére, hogy egy nyel­ven kom­mu­ni­kál­nak, köz­ért­hetőek. A hang­súly csak a húzó­ne­ve­ken és a képi kom­mu­ni­ká­ción van. Ez a múzeum hom­lok­zata szem­pont­já­ból is sze­ren­csés, mert kevésbé inter­fe­rál a köz­vet­len épí­té­szeti közeggel.


Moli­nók a hom­lok­za­ton: Szépmű­vé­szeti Múzeum és a szem­közti MűcsarnokKiállítás-katalógusokban és meg­hí­vók­ban is erős a Szépmű­vé­szeti. A ran­gos, ame­ri­kai egye­sült állo­mok­beli ver­se­nyen, a 92. Art Direc­tors Club Awar­don Design kate­gó­ri­á­ban ADC Bronze Cube elis­me­rés­ben része­sült A fotómű­vé­szet szü­le­tése – A pik­to­ri­a­liz­mus­tól a modern foto­grá­fi­áig (1889−1929) című kiemel­kedő kiad­vány. Ebben a műfaj­ban szin­tén reme­kül tel­je­sít a Lud­wig Múzeum, mely figyel­met szen­tel olyan kiad­vá­nyok­nak is, mint pél­dául a Mun­ká­csi Maga­zin, mely kor­társ ref­le­xi­ó­kat mutat be a nagy örök­sé­get hát­ra­ha­gyó alkotó életmű­vére. A Magyar Nem­zeti Galé­ria is áldoz a kiad­vá­nyok méltó meg­je­le­né­sére, leg­utóbb lát­hat­tuk pél­dául a két nyel­ven, külön kiadás­ban is elké­szült Magyar fotómű­vé­szet az új évez­red­ben című kiál­lí­tás kata­ló­gu­sát, mely gra­fi­kai minő­sé­gé­ben, papír­vá­lasz­tás­ban kor­társ szel­le­mi­sé­get tük­röz, s mind­emel­lett elegáns.

Múze­u­mok és márkaszemélyiségek


Az arcu­lat egyik fő pil­lé­rét, a logó­kat nézve jól elkü­lö­nülő, karak­te­res már­ka­iden­ti­tá­sok raj­zo­lód­nak ki, melyek maguk­ban hor­doz­zák az intéz­mé­nyek profilját.

A Magyar Nem­zeti Galé­ria jó példa arra, hogyan lehet olyan hagyo­má­nyos érté­kekre utaló logót alkotni, amely jelzi az intéz­mény múlt­ját, ugyan­ak­kor prog­resszi­vi­tást is tük­röz. Jól meg­ol­dott és indo­kolt a tal­pas és talp nél­küli betűk együt­tes hasz­ná­lata a logóban.

A hasonló, köze­lítő vagy éppen külön­böző pro­filú intéz­mé­nyek arcu­la­ta­i­nak elkü­lö­nü­lése azon­ban nem min­den pon­ton való­sul meg kellő­kép­pen. Az ava­tott szem külön­le­ges egy­be­esést vehet észre: össze­sen öt művé­szeti intéz­mény kom­mu­ni­ká­ciós anya­gain lát­hat­juk egy azo­nos betű­tí­pus, a DIN 1451 egyik vál­to­za­tát feltűnni.

A Lud­wig Múzeum logó­já­ban, a Szépmű­vé­szeti Múzeum és a Kis­celli Múzeum pla­kát­jain, a Magyar Nem­zeti Galé­ria egyes ban­ne­rein és pla­kát­jain és a Műcsar­nok korábbi pla­kát­jain vala­mint új kiál­lí­tó­terme, az M0 pro­jekt­ga­lé­ria arcu­la­tá­ban is az emlí­tett betű­tí­pust fedez­het­jük fel.


Ugye ismerős?A magyar közön­ség előtt a fenti pél­dák­tól elte­kintve sem isme­ret­len a DIN, hisz egy idő­ben min­den Buda­pest Bank pla­ká­ton lát­ható volt az alkal­ma­zása (a logó mai napig őrzi), de fel­tűnt egy korábbi NKA logó­ban, a Sze­gedi Sza­bad­téri Szín­ház pla­kát­jain és a kul­túra több más terü­le­tén is.

Az ere­de­ti­leg 1931-ben, Német­or­szág­ban bemu­ta­tott betű­tí­pust köz­le­ke­dési táb­lák és egyéb infor­má­ciós rend­sze­rek szab­vá­nyá­nak szán­ták, majd az 1990-es keres­ke­delmi for­ga­lomba kerü­lése után külön­böző ter­vező­csa­pa­tok adták ki módo­sí­tott vál­to­za­tait, melyek nagy nép­szerű­ségre tet­tek szert. Ki gon­dolta volna, hogy ekkora kar­ri­ert fut majd be hazánkban?

Mivel külön­böző funk­ci­ójú már­kák­ról és eltérő már­ka­sze­mé­lyi­sé­gekről van szó, fon­tos lenne elke­rülni az ilyen mér­tékű átfe­dést. Elkép­zel­hető volna ter­mé­sze­te­sen az a kon­cep­ció is, misze­rint ezek az intéz­mé­nyek egy­sé­ges arcu­lati ernyő alatt képez­né­nek önálló enti­tá­so­kat. Itt viszont lát­ha­tóan nem erről van szó, hisz a többi arcu­lati elem nem köze­lít egy­más­hoz. Az egy­sé­ges vagy össze­tartó arcu­lat­hoz önma­gá­ban per­sze nem lenne ele­gendő, hogy ugyan­azon betű­tí­pus sze­re­pet kap­jon az érin­tett már­kák vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban. Ahhoz viszont elég, hogy bele­szól­jon a már­ka­kép egyediségébe.

Átte­kin­tés


Ha a ter­vezői tevé­keny­sé­get piac­ku­ta­tás és ehhez iga­zodó arcu­lati ana­lí­zis előzné meg, akkor vél­hetően nem for­dulna elő, hogy ilyen mér­tékű átfe­dé­se­ket talál­junk eltérő karak­terű intéz­mé­nyek arcu­lati kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban, továbbá maguk a meg­ol­dá­sok is maga­biz­to­sab­bak, prog­resszí­veb­bek lennének.

Egy művé­szeti intéz­mény­nek (külö­nö­sen kor­társ pro­filú ese­tén) nem csak a falain belül, de azon kívül, kom­mu­ni­ká­ciós esz­kö­zein keresz­tül — bele­értve az arcu­la­tot is — szé­le­sí­te­nie kell a tár­sa­da­lom látókörét.

Mind­ettől füg­get­le­nül a hazai rek­lám­kö­zeg igen­csak vegyes szín­vo­nalú kaval­kád­já­ban kel­le­me­sen üde és biz­tos pon­to­kat jelen­te­nek nagyobb művé­szeti intéz­mé­nye­ink kom­mu­ni­ká­ciós üze­ne­tei; azon­ban a magá­val ragadó befo­ga­dói élményt jelentő meg­ol­dá­sok és a valódi vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ciós for­ra­da­lom még e terü­le­ten is várat magára…


Misetics Mátyás

 

Forrás: mittecomm.com
 
vissza az előző oldalra

Új marketing vezető a Hello Event élén

A rendezvényszervező ügynökség marketing igazgatói posztját Urbán Luca viszi tovább, míg Mórocz Melinda továbbra is a szervezet kreatív igazgatója marad.

Tovább

Új együttműködést hozott létre a 20th Century Fox, a Panasonic és a Samsung

Új együttműködést hozott létre a 20th Century Fox, a Panasonic és a Samsung, hogy a legtökéletesebb képélményt alkossák meg a HDR10+ technológiával

Tovább

Négynapos sörünnepet rendeznek a Szabadság téren

Sörünnepet rendeznek június 15 és 18 között a Szabadság téren Belvárosi Sörfesztivál néven. 

Tovább

A Decathlon új kezdeményezése mozgásba hozza az országot

A Magyarországon piacvezető Decathlon hitvallásának egyik alappillére a mozgás népszerűsítése, a vállalat küldetésének tekinti, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a sportolás örömét. Kutatások bizonyítják, hogy ma több mint 4 millió magyar...

Tovább

Környezettudatos üveghulladék gyűjtés a SPAR áruházaiban

Környezetünk megóvása érdekében a SPAR Magyarország már valamennyi SPAR és INTERSPAR áruházában biztosítja a csomagolási üveghulladék elhelyezését.

Tovább

Tehetséges focistákról szól az új Disney-sorozat

Új, focis sorozat indul a Disney Csatornán, ami nem csak a fiúk figyelmét fogja lekötni, hisz az izgalmas történések a lány nézők számára is bőven tartogatnak meglepetéseket. 

Tovább

Geomédia: Jön a magyar Turning Points

Hamarosan már magyar nyelven is kapható lesz a The New York Times évkönyve, a Turning Points. 

Tovább

Zenekar a lépcsőn

A Budapesti Fesztiválzenekar lépcsőzenéje közel 3000 embert mozgatott meg a Múzeumok Éjszakáján. A kampányt idén is a Visionary 7 készítette. A Budapesti Fesztiválzenekar lépcsőzenéje közel 3000 embert mozgatott meg a Múzeumok Éjszakáján. A kampányt...

Tovább

“Adjátok vissza lányainkat”

Nemzetközi kampányhoz csatlakozott a Music FM

Tovább

Kállay-Saunders András 5. lett az idei Eurovízión!

Az 59. Eurovíziós Dalverseny döntője Koppenhágában került megrendezésre. Így Dánia egyedülálló módon másodszorra rendezhette meg a neves dalversenyt. Mint minden évben, így most is két elődöntő zajlott le. A hat döntős országgal együtt huszonhat...

Tovább

Az egyedülálló diplomások gyorsabban találnak párt

Előnyt vagy hátrányt jelent, ha egy társkereső diplomás? Vajon máshogy keresnek párt maguknak a diplomások az interneten? Az első kérdésben megoszlanak a vélemények, de a megkérdezett diplomás egyedülállók jelentős részének igenis számít, hogy...

Tovább

Még 15 napig nevezhetsz! - Hosszabbít ’Az Év Honlapja’ pályázat!

November 15-ig még lehet jelentkezni az online szakma egyik legrangosabb díjára, ’Az Év Honlapja’ pályázatra, ahol 25 kategóriában várják a nevezéseket. 

Tovább

Tantárgy lett ’Az Év honlapja’ pályázat

A Budapesti Metropolitan Főiskola decembertől felveszi tantárgyai közé az idén 14. alkalommal megrendezett ’Az Év honlapja’ pályázatot. 

Tovább

Veszélyben a Google titkos kereső algoritmusa?

A Google kereső titkos algoritmusa, mely ugyanakkor a Google szíve-lelke, lehet, hogy többé már nem is olyan titkos.

Tovább

5000 négyzetméteres közpark és high-tech konténerkilátó az AGORA Budapest építkezésén

Március óta zajlanak az AGORA Budapest építési munkálatai. A projekt ingatlanfejlesztője, a HB Reavis rendhagyó módon a fővárosi közösséget és jövőbeli bérlőit lepte meg egy saját építési területéből leválasztott 5000 négyzetméteres zöld...

Tovább

Formabontó közterületi kampány: szobrot tisztított a Neatly

Nemrégiben indult el Budapesten a magyar Neatly, mely ruhatisztítást és vasalást kínál online megrendelésre.

Tovább

Tokaji furmint, tokaji palackban

Kortárs formatervezésű borospalackokból nincs hiány a világban, borvidéki, autentikus palackforma azonban nem született. Ipacs Géza grafikus ebből kiindulva tervezett a tokaji száraz furmint nemzetközi sikereit támogató, időtálló palackot.

Tovább

A MITTE Communications új ügyfelekkel zárja az évet

A MITTE Communications 2014 második felében új partnerekkel bővítette ügyfélkörét. A stratégiai kommunikációs ügynökség irodája emellett jelölt az Iroda.hu szakportál által meghirdetett "Az Év Design Irodája" versenyen, melynek...

Tovább

Új marketing vezető a Hello Event élén

A rendezvényszervező ügynökség marketing igazgatói posztját Urbán Luca viszi tovább, míg Mórocz Melinda továbbra is a szervezet kreatív igazgatója marad.

Tovább

Gulyás Jánost nevezték ki az MEC Wavemaker közép- és kelet-európai vezetőjének

Gulyás Jánost, az MEC Magyarország ügyvezetőjét nevezte ki a vállalatcsoport az MEC Wavemaker vezetőjének a közép- és kelet-európai régióban. A kinevezést Jeremy Clark, az MEC Wavemaker EMEA-régióbeli vezérigazgatója jelentette be.

Tovább

07

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Art-is Kreatív Ügynökség

Tevékenység: A cég az ATL és BTL területen nyújt hatékony megoldásokat, a grafikai tervezéstől a médiastratégia kidolgozásáig. Ezen felül:...
További információk

hírlevél feliratkozás

legolvasottabb cikkek

álláskereső

Miklós Bernadett

Design Terminál, marketing és rendezvény vezető

Tovább

szavazás

Mi a véleménye a kreatív közterületi megoldásokról?

Rontják a város képét, nem tetszenek.
0%
Egy modern városban ezek megszokott dolgok.
0%
Olyan kevés van, nem is tűnik fel a jelenlétük.
0%
Tetszenek, és működnek is.
0%
Remek eszközök ezek a városmarketinghez, még többet!
98%
Korábbi szavazások

címkefelhő

áruház balaton cider coca cola corvin design display divat fiat fifa google horeca iphone karácsony könyv közbeszerzés kutatás laptop márka marketing okostelefon olimpikon online papp-váry porszívó rádió reklám rendezvény tablet tesco tévé turizmus vostro adidas aktuális arc alapítvány alkalmazás alkoholista állás allee amazon ambient apple arany penge arculat ásványvíz atl audi autó autómárka axe baba Bakos Csenge M. bank Bank baranyi réka beckham belső pr Benetton betiltás bírság blackberry blog bond bookline bor borfesztivál borsodi botrány brand btl budapest buli bulvár burger king cba classfm coke csoki csr danone David Hasselhof dekoráció dell design díj direkt marketing disney divat durex electrolux energiaital engagement étterem facebook fanta fejlesztés ferrari fesztivál film flashmob fluor fmcg foci fogyasztói bevonás fogyasztói szokás fogyasztóvédelem fotó fröccs futball fúzió gasztro gemius generali gerilla goodwill google grafika HD Honti heineken herceg hirdetés hírnév honda horec horeca humor hungarofest IBM ikea imázs index innováció instagram interjú internet ipad iphone iphone 5s iptv ital járműreklám játék jog k kampány karrier kávé Kazár Olívia Kenderesi kiállítás kocsma kóla kommunikáció konferencia könyv közmédia közösségi média kreatív kreatív közterület kríziskommunikáció kultúra kupon kutatás kutya kutyaszar lájk lap led lego lenovo libri logó london lottó luxus magazin magyarország márka marketing márton orsolya mcdonalds média médiatanács médiatervezés médiatörvény mém mercedes microsoft mikulás mindigtv mini mobil mol mozi MTVA multicégek munkaügy múzeum neofm nespresso nevetés nike nokia nyár nyomda nyomtatott sajtó obama olimpia online országimázs pálinka pályázat papp-váry paralimpikon paypal Pécs pepsi pepsi, retró, personal branding pinterest plakát playboy pláza politika pr prankvertising PRGN public relations puma QR rádió redbull reklam reklám reklámajándék reklámfelügyelet reklámfilm reklámipar reklamipar reklámjog reklámkivitelezés reklámklub reklámügynökség reklámzene rendezvény RTL sajtburesz sajtó samsung sanoma Slow Budapest social social media soproni sör söröcske spar sport starbucks stella artois strand stratégia szabadalom szálloda szatyor szerencsejáték szex Szili Eszter színház szlogen t-home T-mobile tablet tanulmány targeting társadalom tehetségkutató telefon telekommunikáció telenor termékbevezetés tesco törvény trend turizmus tv twitter üdítő ügyfél ügynökség újság unicef unicum ünnep usa utazás üzlet válság városmarketing vásárcsarnok védjegy vendéglátás verseny vicces vidámpark vine vírus vodafone vodka volkswagen VW web web2 webshop westend workshop wwf yogabook youtube zene

partnereink

Média partnereink

    

Szakmai partnereink


 


 


tudásbázis